OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mietkow.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, której stroną będzie Pan/Pani w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora.
5. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy czy realizacji usługi.
6. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
7. Jednocześnie informujemy, że można wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
9. Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej czyli przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań)