Deklaracja dostępności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć.
 • Pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • W niektórych nielicznych miejscach na stronie brak wymaganego kontrastu minimalnego.
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany). Niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartłomiej Karolczak.
 • E-mail: info@zgk.mietkow.pl
 • Telefon: 71 316 81 85

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Mietków
 • Adres: Urząd Gminy Mietków
  ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.
  Strona internetowa: www.mietkow.pl
 • E-mail: urzad@mietkow.pl
 • Telefon: 713168113

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie znajduje się przy ul. Kolejowej 35 55-081 w Mietkowie.
Zlokalizowany jest na parterze budynku Urzędu Gminy w Mietkowie.

Obok budynku jest dostępny bezpłatny parking. Na parkingu znajduje się miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie najszybciej prowadzi wejście boczne Oba wejścia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, ale brak jest dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Po wejściu przez główne wejście przez pierwsze szklane drzwi otwierane ręcznie oraz drugie szklane otwierane ręcznie znajdziemy się w głównym holu. Po prawej znajduje się winda, którą można dotrzeć na piętro budynku. Winda nie ma powiadamiania głosowego, w którą stronę i na którym piętrze się zatrzymuje.

W budynku znajduje się dostosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na parkingu znajduje się miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Winda dla niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Inne informacje i oświadczenia

Kompatybilność i skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy myszki oraz klawiatury
(klawiaturą obsługujemy wyłącznie podstawowe funkcje, strzałki kursora, PageUp/Down – przewijanie strony góra-dół, Home/End – Początek/Koniec strony, TAB – przejście na kolejne elementy na stronie, Shift+TAB przejście na poprzednie elementy na stronie)

 

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, takie jak zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Gminy nie posiada tłumacza języka migowego.