Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: iod@mietkow.pl.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
  1)      udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2)      działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  3)      obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie;
  – ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  4)      niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  5)      prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi reklamacji, wniosków, petycji, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  1)      podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów oraz z tytułu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  1)      dostępu do treści swoich danych,
  2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3)      żądania usunięcia danych, gdy:
  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4)      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  6)      ograniczenia przetwarzania, gdy:
  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7)      prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.