Ogłoszenie Konkursu na stanowisko urzędnicze w ZGK

Ogłoszenie Konkursu na stanowisko urzednicze w ZGK

Treść ogłoszenia i kwestionariusz osobowy poniżej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W  ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIETKOWIE

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych – kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mietkow.pl
3. Dane osobowe kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze przetwarzane są w celu realizacji procedury naboru. Podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.)  oraz ustawa  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018, poz. 1669) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zgoda w odniesieniu do danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. przepisy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
4.  Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom.
5.  Dane kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.
8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest dobrowolne, ale bez podania wymaganych przepisami prawa danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy.
10. Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych zgodne z RODO