Stop dla nielegalnego odprowadzania ścieków

Szanowni Państwo!
Prosimy o właściwe korzystanie z kanalizacji.

Stop dla nielegalnego odprowadzania ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Mietków informuje, iż w toku dzisiejszych prac dokonywanych przez pracowników ZGK zauważono nielegalny zrzut ścieków ropopochodnych z miejscowości Borzygniew lub Mietków.

Przypominamy, że:
Kwestię odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji, reguluje art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków –

„Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
  • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
  • substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
  • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i za-sad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
  • ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne oraz laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.”

Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

Szanowni Państwo!
Prosimy o właściwe korzystanie z kanalizacji.