ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie
55-081 Mietków, ul. Kolejowa 35
NIP 913-12-89-388
tel. (071) 316-81-85

ZGK.176.2018 Mietków, 25.05.2018r.

 

 Zapraszamy Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych i pojazdów innych”

Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych i pojazdów innych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mietkowie w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015r. poz.2164 ze zm.).

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej,
w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw położone w obrębie siedziby zamawiającego.
Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 14 dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości szacunkowej:

 • etylina Pb 95 – 550 l.
 • olej napędowy – 16 000 l.

Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, wynikających z wyjazdów służbowych oraz prac innych, indywidualnie dla każdego pojazdu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 
Wykonawca określi cenę paliw na podstawie średniej ceny detalicznej za 1 litr paliwa ( osobno etylina Pb 95 i olej napędowy) obliczonej, jako średnia cena dzienna paliwa z okresu 19.06.2018 r. – 26.06.2018 r. na stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby Zamawiającego.

Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik ZGK Bartłomiej Karolczak, tel. 882078592, e-mail: kierownik@zgk.mietkow.pl

Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę

jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto  oraz określić wysokość stałego rabatu na 1l paliwa. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną.

2. Jako wymagany załącznik do formularza ofertowego, wykonawca winien załączyć:

 • podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do formularza ofertowego,
 • podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa,
 • kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
 • parafowany przez Wykonawcę wzór umowy.

Kryterium wyboru oferty: 

Przyjętym kryterium wyboru oferty jest:

 1. cena – waga 80% – wg. Minimalizacji, wyliczona, jako wartość całego zamówienia z uwzględnieniem upustów,
  Cena (C) = cena oferty z najniższą ceną / cena oferty badanej x 80 pkt.
 2. odległość od siedziby zamawiającego – waga 20% – wg. minimalizacji,

Odległość (D) = odległość oferty z najmniejszą odległością / odległość oferty badanej x 20 pkt.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką pocztową) na Formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i opatrzonej napisem:
Zapytanie ofertowe na : „Dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych i pojazdów innych” do dnia 06.06.2018r. do godz. 12.00.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 2. Oświadczenie dotyczące, jakości oferowanego paliwa.
 3. Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania. przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.
 4.   Wzór umowy.

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe

Wzór umowy

Zalacznik-nr-1-do-oferty

Zalacznik-nr-2-do-oferty

Formularz-ofertowy

 PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: „ Dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych i pojazdów innych” 

Pytanie nr 1

               W związku z tym, że Wykonawca nalicza rabat % od ceny brutto obowiązującej na stacji, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację formularza ofertowego na stały upust % oraz zapisu §4 wzoru umowy ?

Odpowiedź nr 1

– NIE

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający ze względu na zapewnienie większej konkurencyjności potencjalnych Oferentów, jak również możliwość uzyskania korzystniejszych ofert w kryterium ceny, dopuści możliwość złożenia oferty innym Wykonawcom oferującym sprzedaż paliw za pomocą kart elektronicznych, tym samym dodając stosowny zapis w umowie: „Bezgotówkowa sprzedaż paliw obywać się będzie przy użyciu elektronicznych kart paliwowych”.

Odpowiedź nr 2

– TAK

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji zapisu §3 ust. 1b umowy: „Za sprzedane paliwo Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze dwa razy w miesiącu: od 1do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca do siedmiu dni po zakończeniu okresu. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego”.

Odpowiedź nr 3

– NIE

Pytanie nr 4

               Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §3 ust. 2 wzoru umowy na: „Na potwierdzenie zrealizowanego zakupu wydawane będą dowody wydania, które mają charakter wydruku z terminala obsługującego karty flotowe. Natomiast szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych kierowców na karty flotowe zamieszczane są w załączniku przekazywanym z każdą fakturą zbiorczą”.

Odpowiedź nr 4

– NIE

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności na 21 dni od daty wystawienia faktury VAT ? (§ 5 ust. 1 ) ?

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Termin liczony od dnia wystawienia faktury jest terminem konkretnym i jasnym dla obu stron, co wyklucza wystawianie do każdej faktury noty korygującej do terminu zapłaty.

Odpowiedź nr 5

– TAK

Pytanie nr 6

Wykonawca prosi o dopisanie do §5 ust. 4 wzoru umowy zapisu: „Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się: remontu stacji, dostaw paliw na stację, awarii”.

Odpowiedź nr 6

-NIE

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji zapisów kryterium odległości stacji paliw do siedziby Zamawiającego ? Poprzez usunięcie wymogu dysponowania stacją paliw na terenie Gminy Mietków, zastępując odległością stacji w promieniu do 15 km od siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź nr 7

– Zamawiający zmieni zapis w załączniku nr 1 do Oferty pkt 2. Wykreślając słowo administracyjnym.

 

Pytanie nr 8
Wykonawca ponownie zwraca się z prośbą czy Zamawiający w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty dokona modyfikacji  zapisu §3 ust. 2 wzoru umowy na: „Na potwierdzenie zrealizowanego zakupu wydawane będą dowody wydania, które mają charakter wydruku z terminala obsługującego karty flotowe. Natomiast szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych kierowców na karty flotowe zamieszczane są w załączniku przekazywanym z każdą fakturą zbiorczą. Podpisy złożone przez kierowcę Kupującego na tym dokumencie potwierdzają ilość i wartość zakupionych towarów.”

Odpowiedź nr 8
– TAK