Zapytanie ofertowe – “Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych”


Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.

1. pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.pdf

 


Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

(podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych”

I. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków e-mail: info@zgk.mietkow.pl www.zgk.mietków.pl

II.  Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71800000-6 Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów

71620000-0 Usługi analizy

Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe analiza ryzyka Mietków.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 – Projekt umowy.pdf

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług.pdf